تکرار
مجموعه ایرانی/خارجی
خردسالان/کودک و نوجوان
مستند
ترکیبی/گفتگو محور
میان برنامه
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
× برنامه های منتخب کنداکتور تطبیقی