بانوی عمارت

توضیحات برنامه:
ملودرامی عاشقانه اسـت کـه مقطعی از تاریخ قاجار را روایت میکند ودر لایه‌هاي زیرین بـه شرایط اجتماعی و سیاسی آن زمان میپردازد.
× برنامه های منتخب کنداکتور تطبیقی