متولد سال 57

توضیحات برنامه:
برنامه هایی کوتاه مدت و با ساختار مستند و با بهره گیری از گرافیک خاص است که در آن دستاوردهای حوزه سلامت اعم از ساخت بیمارستان، تولید دارو، ... بصورت مستند و حتی از زبان مردم معرفی می گردد.
× برنامه های منتخب کنداکتور تطبیقی