فرصت برابر

توضیحات برنامه:
تببین تلاش های نظام جمهوری اسلامی در برقراری عدالت آموزشی در سراسر کشور در حوزه آموزش و پرورش در چهل سال گذشته.
× برنامه های منتخب کنداکتور تطبیقی