شوکران

توضیحات برنامه:
به این سبب که مباحثات انتقادی یک اصل اساسی در منظومه فکری کارنامه انقلاب اسلامی است که مغعول واقع شده است فرم و ایده برنامه به صورت ابتکاری درباره 1- اتوبیوگرافی 2- مسئله اصلی در نظم فکری سوژه 3- پل زدن از مسائل اصلی به مسائل روز حوزه فکر 4- پاسخ به نیازهای جامعه ایران در حوزه اندیشه ، شبهات موجود و مسائل دانشگاهی و فرهنگی بوده که تجرله چهل سالگی انقلاب در این حوزه به اشتراک گذاشته خواهد شد.
× برنامه های منتخب کنداکتور تطبیقی