چهل سال بالندگی

توضیحات برنامه:
معرفی دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی در حوزه کشاورزی(تولید مرکبات)
× برنامه های منتخب کنداکتور تطبیقی