کودتای 28 مرداد

توضیحات برنامه:
واقعه کودتای 28 مرداد(حکومت معاند قبل از انقلاب)
× برنامه های منتخب کنداکتور تطبیقی