فرزند ایران زمین

توضیحات برنامه:
پخش قطعات کوتاه با هدف حمایت از شعار سال(حمایت از کالای ایرانی)
× برنامه های منتخب کنداکتور تطبیقی