رهبر

توضیحات برنامه:
پخش سخنان رهبری با مضمون دولت مقاومت
× برنامه های منتخب کنداکتور تطبیقی