بعثت انقلاب

توضیحات برنامه:
معرفی پیشرفت ها و دستاوردهای استان های مختلف کشور در زمینه های اقتصادی،فرهنگی،آموزشی،کشاورزی،بهداشت و درمان و...با رویکرد معرفی خدمات چهل ساله انقلاب و نقش انقلاب اسلامی در تحول وآبادانی استان ها در زمینه های فوق
× برنامه های منتخب کنداکتور تطبیقی