این ج ا

توضیحات برنامه:
با نگاه به تجربه چهل ساله حکمرانی در کشور و همچنین تجربه سایر کشورها در مقابله با چالش های پیش رویشان ، این امکان را فراهم می‌کند که کشور در چالش های پیش رو با آمادگی و هوشیاری بیشتری روبه رو شود. بدون تردید تجربه حکمرانی در کشور بی نقص نیست، اما در موضع نقد بایستی همواره به گزینه های روبه رو ، امکانات در اختیار و همچنین نتیجه حاصل شده توجه کرد تا بتوان منصفانه به قضاوت نشست. با این رویکرد به مسائل و چالش های جمهوری اسلامی می پردازیم.
× برنامه های منتخب کنداکتور تطبیقی