جزیره دانش

توضیحات برنامه:
پرداختن به دستاوردهای انقلاب پس از انقلاب و معرفی دانشمندان معاصر
× برنامه های منتخب کنداکتور تطبیقی