مفاخر زن در ورزش ایران

توضیحات برنامه:
این مستند نگاهی دارد به زندگی و تلاش قهرمانان بانوی ایرانی كه توانسته اند برای ایران افتخار کسب کنند و بر سكوی قهرمانی بایستند. افتخار آفرینان ایرانی گرچه در مسیر رسیدن به اهداف ورزشی سختی های زیادی كشیده اند ولی با كوشش خود وحمایت خانواده توانسته اند موجب سربلندی ایران زمین و برافراشته شدن پرچم ایران در عرصه های جهانی و بین المللی شوند.
× برنامه های منتخب کنداکتور تطبیقی