رسانش

توضیحات برنامه:
تحلیل و بررسی فیلم های ایرانی ساخته شده برای نوجوانان در چهار دهه اخیر با رویکرد معرفی رشد کمی و کیفی سینمای پس از انقلاب
× برنامه های منتخب کنداکتور تطبیقی