حصر باید شکسته شود

توضیحات برنامه:
تبیین رویدادهای چهل ساله انقلاب و عبور از فراز و نشیبهای پیش آمده توسط دشمن با پرداختن به سالروز شکست حصر آبادان
× برنامه های منتخب کنداکتور تطبیقی