ما اینیم دیگه (۱)

توضیحات برنامه:
معرفی دستاوردهای علمی چهل ساله انقلاب اسلامی در حوزه علم و فناوری با معرفی تکنولوژی های مختلف و پیشرفت های مربوط به آن تکنولوژی در ایران
× برنامه های منتخب کنداکتور تطبیقی