تحقیر شدگان

توضیحات برنامه:
تبیین رویدادهای چهل ساله انقلاب و عبور از فراز و نشیبهای پیش آمده توسط دشمن با بررسی شکست منافقین در عملیات مرصاد در سال 67
× برنامه های منتخب کنداکتور تطبیقی