کانال 16

توضیحات برنامه:
دستگری کماندو های متجاوز آمریکایی به حریم مرزهای آبی کشور و نمایش اقتدار دریادلان جمهوری اسلامی
× برنامه های منتخب کنداکتور تطبیقی