عهد شکن

توضیحات برنامه:
برنامه ای در مورد عهد شکنی و جفای تاریخی آمریکایی ها علیه ملت ایران در چهل ساله انقلاب
× برنامه های منتخب کنداکتور تطبیقی