نعل وارانه

توضیحات برنامه:
تبیین رویدادهای چهل ساله انقلاب و عبور از فراز و نشیبهای پیش آمده توسط دشمنان با بیان حوادث مربوط به ملی شدن صنعت نفت با محوریت نقش آمریکا در سرنگونی دولت دکتر مصدق
× برنامه های منتخب کنداکتور تطبیقی