پایان استبداد

توضیحات برنامه:
نمایش استبداد حکومت پهلوی اول با رویکرد بررسی علل و عوامل سقوط رضا شاه
× برنامه های منتخب کنداکتور تطبیقی