نبرد ربات ها2

توضیحات برنامه:
نمایش دستاورد ها و پیشرفت های علمی نوجوانان در حوزه علم رباتیک و ساخت ربات توسط نوجوانان با پوشش مسابقه رباتیک در کرمان
× برنامه های منتخب کنداکتور تطبیقی