متخصصان

توضیحات برنامه:
برنامه مستند و در خصوص متخصصان ايراني شاغل در صنايع يا ادارات کشور در زمان قبل از انقلاب و مقايسه آن با زمان بعد از انقلاب اسلامي از نظر خوداتکايي و خودکفايي وتوجه به نخبگان وکارآفرينان مي باشد . برنامه شامل گفتگو با اين متخصصان و بيان خاطرات ايشان در محيط کار و يا فضا سازي (بازسازي سازي محيطي) و يا استفاده از عکس هاي مختلف و حضور در محل زندگي اين افراد مي باشد.تهيه کننده ملزم به آماده سازي وبارگذاري چکيده برنامه درفضاي مجازي مي باشد.
× برنامه های منتخب کنداکتور تطبیقی