رزم آهنگ

توضیحات برنامه:
بازنمایی سرودهای انقلابی و نحوه شکل گیری این آثار از ایده تا تولید و پخش؛
× برنامه های منتخب کنداکتور تطبیقی