سخن انقلاب

توضیحات برنامه:
مستند گزارشی از افراد قرآنی موثر در شکل گیری انقلاب اسلامی وبیان خاطرات آنها از فعالیت های قرآنی ایام انقلاب ونقش موثر قرآنیان در پیروزی انقلاب اسلامی
× برنامه های منتخب کنداکتور تطبیقی