چهل برگ

توضیحات برنامه:
برنامه ای ویژه نوجوانان که با حضور در شهر های مختلف و گفتگو با نوجوانان دیروز و امروز در مورد دستاوردهای انقلاب صحبت مینمایند.
× برنامه های منتخب کنداکتور تطبیقی