ملت قهرمان

توضیحات برنامه:
معرفي چهره هاي گمنام مردمي که هريک قهرمان واقعي درزندگي اجتماعي وفردي هستند شامل 10عنوان مستندباکارگردانهاي مختلف(1- خشاب هاي خالي2-آتش به اختيار3-بيشترازمادرم4-مردمردم5-يادگاري6-عطرسيب7-محفل خوبان8-خانه ايراني 9-کيخواه10-مروج )که نشانگر زندگي و فعاليت هاي قهرمانان گمنام مردمي و صحبت هاي افراد مختلف درباره اين افرادبه همراه تصاويرآرشيوي و توليدي، نرشين ومحل ضبط درتهران و شهرستان(3برنامه کاشان-1برنامه اصفهان-2برنامه تهران-1برنامه چهارمحال بختياري-1برنامه اراک-1برنامه مازندران-1برنامه کرج)
× برنامه های منتخب کنداکتور تطبیقی