مساجد انقلاب

توضیحات برنامه:
همزمان باچهلمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ايران طرح برنامه «درسنگر مساجد» بامشارکت مرکزسيماي استانهاي معاونت اموراستانهاي سازمان و ساختار مستند تلفيقي وبا هدف بررسي نقش مساجدموثر در پيروزي انقلاب اسلامي شامل آيتم هاي مستندمحض،مصاحبه،تصاوير آرشيوي از اسنادومدارک مكتوب ساواك ، استفاده از انيميشن به فراخور نياز سنجي برنامه ها و حدود 10 درصدمستند آرشيوي،
× برنامه های منتخب کنداکتور تطبیقی