شبهای تاریخ

توضیحات برنامه:
واکاوی تاریخ معاصر ایران از سال 132(پهلوی اول و دوم) تا پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357
× برنامه های منتخب کنداکتور تطبیقی